🔸ประวัติ

โครงการธัญบุรีโมเดล เริ่มตั้ง เมื่อวันที่ 6 พ.ค.2558 ธัญบุรีโมเดลเป็นรูปแบบหนึ่งของการคุ้มครอง ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานอย่างครบวงจร ทั้งทางด้านจิตใจ สังคม สุขภาพ และอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรมต่าง เช่น ฐานขยะรีไซเคิล ฐานเลี้ยงเป็ด ฐานเลี้ยงไก่ ฐานไส้เดือน  ฐานเกษตร ฐานเห็ด/เห็ด ATMฐานเพาะชำ ฐานทอเสื่อ/กระเป๋าไวนิล   ฐานเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

🔸ผลิตภัณฑ์